How to setFocus to QMenuBar programatically? part 2

Printable View